Mia culpa, polaroids on Strathmore 300G paper, 2020
Weak/Pain, polaroids on 300g Fabriano paper, 5″x 7″, 2020
Les os qui vacillent, polaroids on 300g Fabriano paper, 5″x 7″, 2020
Perte¬†polaroids on 300g Fabriano paper, 5″x 7″, 2020